Dịch vụ

Tin tức & Sự kiện/Văn bản Pháp quy

Quy chế Quản lý mỹ phẩm

Danh mục sản phẩm mỹ phẩm bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký lưu hành được quy định tại Phụ lục 1 của Quy chế này.

Quảng cáo thực phẩm chức năng

Danh mục sản phẩm mỹ phẩm bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký lưu hành được quy định tại Phụ lục 1 của Quy chế này.

Bao bì nhựa và giải pháp thay thế

Danh mục sản phẩm mỹ phẩm bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký lưu hành được quy định tại Phụ lục 1 của Quy chế này.

Điều cần biết về vệ sinh an toàn thực phẩm

Danh mục sản phẩm mỹ phẩm bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký lưu hành được quy định tại Phụ lục 1 của Quy chế này.

Đối tác